Wedstrijdreglement

1. RONDOM organiseert verschillende wedstrijden, waarbij binnen een bepaalde periode, bepaalde prijzen gewonnen kunnen worden. De wedstrijden veronderstellen doorgaans een contactneming van de deelnemer via een 0900 nummer met een vaste telefoon of via een sms met een GSM.


2. Deelname aan de wedstrijd veronderstelt de aanvaarding van het wedstrijdreglement door de deelnemer.


3. Het wedstrijdreglement kan door eenieder worden opgevraagd middels een voldoende gefrankeerde en aan zichzelf geadresseerde omslag dat wordt toegezonden aan RONDOM op het volgend adres: RONDOM, ter attentie van Mobile Interactivity, Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen, en ten laatste acht dagen voor de einddatum van de betrokken wedstrijd.


4. RONDOM kan op eender welk ogenblik wijzigingen aanbrengen in het wedstrijdreglement.


5. De prijs voor 1 SMS of voor een deelname wordt bij elke wedstrijd duidelijk en op een zichtbare plaats vermeld. 


6. Voormelde kosten worden altijd gedragen door de deelnemer en kunnen onder geen enkel beding ten laste gelegd worden van, of gerecupereerd worden bij RONDOM.


7. De keuze van de winnaars berust enerzijds op een correct antwoord van de deelnemer en anderzijds op toeval; winnaar(s) worden ad random gekozen via de computer of via schiftingsvraag.


8. Vanaf het moment dat de identiteit van de winnaar(s) is bepaald en de verzending is gebeurd, ziet RONDOM af van alle verantwoordelijkheid met betrekking tot de prijs, ongeacht door wie de eventuele verzendingskosten of transportkosten worden gedragen.


9. RONDOM is niet verantwoordelijk voor verlies van de prijs tijdens transport of verzending.


10. RONDOM kent de prijzen toe in de staat waarin ze zich bevinden. RONDOM kan in geen geval verantwoordelijk geacht worden voor eventuele beschadigingen. De verzendkosten zijn ten laste van de winnaar tenzij schriftelijk anders overeengekomen.


11. RONDOM organisatoren van de wedstrijden mogen niet deelnemen aan de wedstrijd.


12. Door deel te nemen aan de wedstrijd via 0900 of SMS geeft de deelnemer de toestemming aan RONDOM om aan de hand van zijn/haar telefoonnummer zijn/haar thuisadres en naam op te zoeken, om zo eventueel de gewonnen prijs/prijzen te kunnen bezorgen.


13. De verwerking van deze gegevens is onderworpen aan de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992. De gebruiker heeft, zoals bepaald in deze wet, het recht op inzage, verbetering en zelfs schrapping van deze gegevens mits een aanvraag per aangetekend schrijven aan RONDOM.


14. RONDOM mag alle inlichtingen verzamelen die ze noodzakelijk acht voor de organisatie van de wedstrijden en uitreiking van de prijzen. 


15. De persoonsgegevens die de deelnemer aan RONDOM meedeelt, worden opgenomen in bestanden van RONDOM en worden verwerkt voor doeleinden van klantenbeheer, direct marketing, direct marketing voor derden, marktonderzoek en ter preventie van fraude en inbreuken.


16. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.


17. Druk-, spel- , zet- of dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege RONDOM.


18. Prijzen/reizen/tickets zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden en zijn niet om te zetten in valuta. 


19. Voor vragen over de wedstrijd als dusdanig kan de deelnemer op eigen kosten tijdens de kantooruren contact opnemen met RONDOM op 03 560 17 34, met dien verstande dat er nooit wedstrijdvragen of winnaars telefonisch worden meegedeeld.


20. Alle betwistingen dienen op straffe van verval binnen de acht dagen nadat de betwisting is gerezen of redelijkerwijze kon worden vastgesteld, schriftelijk te worden gemeld aan RONDOM, ter attentie van Mobile Interactivity, Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen, tegen wiens beslissingen geen verhaal bestaat.


21. RONDOM brengt de winnaars op de hoogte via SMS of persoonlijk schrijven.


22. Alle prijzen worden aan de winnaars bezorgd. Dit kan echter buiten de wil van RONDOM om een zekere vertraging oplopen. Indien de vertraging groter is dan 3 maanden, worden de winnaars hiervan op de hoogte gesteld. Indien desbetreffende prijzen buiten de wil om van RONDOM niet meer beschikbaar zouden zijn kunnen ter vervanging gelijkwaardige producten geleverd worden. 


23. Alle prijzen blijven twee maanden ter beschikking van de winnaar(s) vanaf de datum dat de winnaar persoonlijk verwittigd. Bij niet afhaling binnen deze gestelde termijn vervallen zijn rechten op desbetreffende prijs.